H.S.T. reiniging & hygiëneKwaliteit

Het bereiken van een goede schoonmaakkwaliteit is één; er vervolgens voor zorgen dat deze gehandhaafd blijft is een tweede. Voor de kwaliteitsborging kunnen wij gebruik maken van een aantal (organisatorische) maatregelen die wij hieronder (kort) uiteenzetten. Welke maatregelen uiteindelijk ingezet gaan worden zullen wij uiteraard na overleg met u als opdrachtgever bepalen.

Controle productieruimten

-Visuele controle dagelijks, middels een checklijst, eventueel met foto`s.

-ATP-metingen dagelijks

-Agar / Rodac dagelijks

Controle kantoor (achtige) ruimten

Hier wordt het Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) toegepast. Dit betreft de controle op de dagelijkse en periodieke werkzaamheden door de objectleiding. Eventuele fouten worden direct besproken met de schoonmaakmedewerker, om deze fouten in de toekomst te voorkomen.

H.S.T. reiniging & hygiëne heeft voor alle klanten een handboek. In deze map staat ondermeer aangegeven wat, waar, wanneer en hoe u moet reinigen.Verder zijn in deze map andere belangrijke zaken opgenomen die ervoor zorgen dat u op een verantwoorde, veilige en gezonde manier ons gezamenlijk DOEL kunt bereiken.

Ons gezamenlijk doel is immers duidelijk. Namelijk productieruimten die, in verband met de volksgezondheid, VISUEEL en BACTERIOLOGISCH in orde moeten zijn. Daarnaast is een goede RELATIE met de opdrachtgever onontbeerlijk. Hierbij hebben wij u nodig, hard nodig zelfs. Samen met uw collega’s bent u immers een onmisbare schakel in het productieproces.

Middels deze werkwijze en uitvoering van dit handboek heeft de leiding H.S.T. reiniging & hygiëne haar beleid ten aanzien het reinigingsproces duidelijk gedefinieerd. Het geheel van maatregelen, procedures en instructies zijn vastgelegd en gedocumenteerd in dit handboek. Tenslotte zijn een aantal matrixen en controlemethodieken ten behoeve van de reiniging en desinfectie, periodieke schoonmaakwerkzaamheden en een overzicht van de in te zetten reiniging en desinfectiemiddelen opgenomen.

Binnen het ondernemingsbeleid is de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu gekenmerkt door een preventieve gerichtheid op het voorkomen van ongevallen, persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade en het minimaliseren van milieu- en veiligheidsrisico’s. Deze zorg is zowel gericht op H.S.T. reiniging & hygiëne -medewerkers als op derden.

Om dit te bereiken zal H.S.T. reiniging & hygiëne, mede gelet op de relevante wetgeving:

  • de nodige instructie en opleiding verzorgen;
  • de nodige maatregelen en middelen verschaffen;
  • doelmatig toezicht houden op alle werkzaamheden.

Veiligheid en Milieu vormen een belangrijk onderdeel van de directe verantwoordelijkheid van allen die met het geven van leiding zijn belast; de eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie. De haalbaarheid van het veiligheids- en milieubeleid valt of staat bij de inzet van het personeel. H.S.T. reiniging & hygiëne streeft naar het scheppen van een werkklimaat waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het milieu en zijn persoonlijke veiligheid, en die van een ander.